Share Chat - Where people meet!

Share chat hulp

Na het inloggen in de chat verschijnt een window met drie frames.

De grootste frame (boven links) is het tekstwindow waarin de messages van de chatters verschijnen. Voor iedere message verschijnt de nickname van de betreffende chatter. Van tijd tot tijd vernieuwt zich de inhoud van dit window.

In de frame onderaan het tekstvak bevindt zich een invulvakje voor messages en bevelen.

De rechterframe bevat buttons voor de meest belangrijke chat bevelen.

Er is in iedere chatroom een chat-robot. Deze levert de verschillendste mededelingen bv. over het in- en uitloggen van andere chatters of over het uitvoeren van bevelen. Zijn mededelingen verschijnen cursief tussen de messages van de andere chatters.

Tijdens het intikken van een tekst kunt u uw messages door middel van de volgende afkortingen speciaal formateren:

*tekst of +tekst Tekst wordt cursief
_tekst of #tekst Tekst wordt vet
<blink> tekst of ^tekst De tekst blinkt

Deze afkortingen hebben uitwerking op de nastaande tekst totdat ze door dezelfde afkortingen worden opgeheven.

De tekens '<', '>' en '&' worden als gewone tekst geïnterpreteerd zodat het niet mogelijk is een HTML-tag in te tikken.


Er is in iedere chatroom een administrator. Deze is in staat de IP-nummers van chatters vast te stellen en chatters desnoods ook uit de chat de verwijderen. Als een chatter een privé-chatroom (sep-room) genereert wordt hij automatisch administrator van deze chatroom.


Binnen de chat zijn er bevelen die een heleboel individuele instellingen mogelijk maken. Bv. de configuratie van uw tekstwindow of het produceren van een eigen chatroom.

Bevelen worden net als messages in het tekst-invulvakje ingetikt. Maar ze beginnen steeds met '/'. Sommige bevelen eisen de opgaven van bijkomende parameters. De volgende tabel biedt een overzicht over alle bevelen.


Algemene bevelen

/bye of /exit Chatroom verlaten (het browser-window wordt niet gesloten).
/alive Geeft een seintje en voorkomt op die manier dat men automatisch wegens inactiviteit wordt uitgelogd.
/wait <xx> Wacht het bepaalde getal (minuten) op de input door dechatter (onderdrukt het automatische uitloggen). Na verloopvan de wachttijd is er opnieuw een seintje nodig.
/time Geeft de actuele tijd aan.
/who [<chatroom>] Vertoont alle chatters van de bepaalde chatroom. Wordt <chatroom> niet bepaald verkrijgt men een lijstje met de chatters van de actuele chatroom.
/jump <chatroom> Wisselt de chatroom. Men verlaat de actuele chatroom en komt de bepaalde binnen.
/about <nickname> Toont persoonlijke informatie over de bepaalde chatter (indien beschikbaar). Deze informatie kan tijdens het registreren worden opgegeven resp. gewijzigd.
/lastchat <nickname> Geeft de datum een de tijd aan van het laatste chat-bezoek van de bepaalde chatter.
/away <reason> Tijdelijk uitloggen (met mogelijke opgave van redenen), zonder de chat definitief te verlaten.
/naway Tijdelijk uitloggen annuleren.
/connect <nickname> De bepaalde chatter op een privé-chat uitnodigen. De privé-chat opent een nieuw window, men blijft nog steeds in de oorspronkelijke chatroom aangemeld.
/reconnect <nickname> Privé-chat met de bepaalde chatter in hetzelfde browser-window (men verlaat de actuele chatroom).
/close Net als /bye, maar het browser-window wordt gesloten.
/me <text> Genereerd een actie d.w.z. de andere chatters verkrijgen een mededeling nickname tekst.
/color <xxxxxx> Kiest een kleur voor de afbeelding van de nickname.

Bevelen om andere chatters te negeren

/ignore <nickname> Negeert de bepaalde chatter. Zijn messages worden niet meer getoont.
/ignoreip <ip-address> Negeert gebruikers met de bepaalde IP-nummers.
/wignore Vertoont een lijst van gebruikers die genegeerd worden.
/nignore <nickname> Beëindigt het negeren van de bepaalde gebruiker (nickname).
/nignoreip <nickname> Beëindigt het negeren van de bepaalde gebruiker (IP nummer).
/ignoretool Door dit tool te gebruiken kun je gemakkelijk een of meerdere chatters negeren of het negeren weer beeindigen. Dit tool kun je ook oproepen als je op de button in het rechter frame klikt. Door een klik op "Gebruiken" kun je alle gekozen chatters negeren en al bestaande negeringen beeindigen. Door op "Actualiseren" te klikken krijg je een actuele chatterlijst met door jou genegeerde chatters.

Bevelen om andere chatters te vinden

/search <nickname> Zoekt de bepaadle chatter en geeft zo nodig aan in welke chatroom hij zich bevindt.
/setwatch <nickname> Activeert een berichtgeving zodra de bepaalde chatter zich in een chatroom inlogt.
/nsetwatch <nickname> Deactiveert de berichtgeving over het inloggen van de bepaalde chatter.
/wsetwatch Vertoont de lijst van de chatters over wiens inloggen men op de hoogte wordt gebracht.

Bevelen voor de fluistermodus

/w <nickname> <tekst> Fluisteren met de bepaalde chatter, alleen deze ziet de message.
/whisper <nickname> Activeert de voortdurende fluistermodus met de bepaalde chatter. De fluistermodus kan voor verscheidene chatters worden geactiveerd.
/wwhisper Vertoont een lijst van de chatters met wie men zich in de fluistermodus bevindt.
/nwhisper Beëindigt de fluistermodus.
/whispertool Door dit tool te gebruiken kun je gemakkelijk voor een of meerdeere chatters een langdurige fluistermodus activeren of weer beeindigen. Door een klik op "Gebruiken" kun je met de gekozen chatters fluisteren. Als je een chatter uit het fluistermodus wilt verwijderen doe je dit door de aantekening weg te klikken en vervolgens op gebruiken te klikken. Door op "Actualiseren" te klikken krijg je een actuele chatterlijst. De chatters die met jou in het fluistermodus chatten zijn gekenmerkt met een haakje voor de naam.

Bevelen voor sep-rooms

/sepnew Genereert een sep-room, men verkrijgt administrator-status voor deze room.
/sepinv <nickname> Nodigt de bepaalde chatter uit om in een (zelf genereerde) sep-Roomte komen.
/sepgo [<nickname>] Neemt de uitnodiging in een sep-room aan. Als geen nickname wordt opgegeven en er verscheidenen uitnodigingen zijn, wordt de eerste uitnodiging aanvaard.
/sepleave Verlaat de sep-room un gaat terug naar de oorspronkelijke chatroom.
/sepcolor <xxxxxx> Kiest de achtergrondkleur voor de sep-room.

Bevelen voor het configureren van het chatwindow

/stwho Vertoont een lijst van de aanwezige chatters (evt. na de volgende refresh).
/nstwho Onderdrukt het vertonen van de aanwezige chatters.
/lines <x> Stelt de hoeveelheid van de beeldlijnen vast, na die een refresh plaatsvindt.
/blines <x> Hoeveelheid van de oude beeldlijnen, die na een refresh worden overgenomen.
/mess Activeert de mededeling van de chat-Robot over het in- en uitloggen van andere chatters.
/nmess Deactiveert de mededeling van de chat-Robot over het in- en uitloggen van andere chatters.

Bevelen voor geregistreerde chatters

/mlines <x> Net als /lines maar de waarde wordt in het chatter-profiel duurzaam opgeslaan.
/mblines <x> Net als /blines maar de waarde wordt in het chatter-profiel duurzaam opgeslaan.
/mcolor <xxxxxx> Net als /color maar de waarde wordt in het chatter-profiel duurzaam opgeslaan.
/msepcolor <xxxxxx> Net als /sepcolor maar de waarde wordt in het chatter-profiel duurzaam opgeslaan.
/searchlist Net als/search maar er hoeft geen nickname te worden opgegeven. In plaats daarvan wordt de lijst gebruikt die in het chatter-profiel is opgeslaan.

Verdere vragen of suggesties wat de chat betreft ontvangen wij ook graag via .

 

©